فیلتر روغن شرکت HIFLO مدل HF207

ویژگی های این محصول

Applications
Betamotor Motorcycle
250 Evo 4T 09-16
250 Rev 4T 07-08
300 Evo 4T 09-17
300 Evo 4T 19-21
300 Evo Factory 4T 16-17
300 Evo Factory 4T 19-20
Kawasaki Motorcycle
KX250 F-N1,N2 04-05
KX250 F-T6F,T7F,T8F,W9F,XAFB,YBF,YCF 06-12
KX250 F-ZDF,ZEF,ZFF,ZGF 13-16
KX250 F-AHF,AJF (KX252) 17-18
KX250 AKF,BLF (KX252) 4-Stoke 19-20
KX250 CMF (KX252) 21
KX250 CNF (KX252) 22
KX250 X DMF (KX252) 21
KX250 X DNF (KX252) 22
KX450 F-HGF,HHF,HJF 16-18
KX450 JKF 4-Stroke 19
KX450 JLF 4-Stroke 20
KX450 JMF 21
KX450 JNF 22
KX450 X (KX450KMF) 21
KX450 X (KX450KNF) 22
LML Scooter
200 Star 4T 11-15
Suzuki Motorcycle
FL125 K7,K8,K9 SDW Address 07-09
FL125 Address 10
RM-Z250 K4,K5,K6 04-06
RM-Z250 K7,K8,K9,L0,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8 07-18
RM-Z250 L9,M0 19-20
RM-Z250 M1 21
RMX450 Z L0,L1,L2,L3 10-13
RMX450 Z L7,L8,L9 17-19
RM-Z450 K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 05-17
RM-Z450 L8,L9,M0 18-20
RM-Z450 M1

    موجود نمی باشد.

    ناموجود